Avís Legal i Política de Privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE
 
D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL manifesta que el domini www.avuisortim.cat és propietat d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL, amb CIF 37287638S, i amb domicili a carrer Mossèn Cinto Verdaguer n. 9, 1r., 08461 Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).
 
EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
 
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL.
 
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.
 
 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL i domicili a carrer Mossèn Cinto Verdaguer n. 9, 1r., 08461, Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).
 
Si aquestes dades són facilitades en els formularis de:
 
Formulari de reserva: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Clients, responsabilitat de la dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva reserva. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que vostè no manifesti el contrari.
 
Formulari de contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de la dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que vostè no manifesti el contrari.
 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a: carrer Mossèn Cinto Verdaguer n. 9, 1r., 08461, Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) o a dades@avuisortim.cat.
 
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.
 
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
 
Aquest web és propietat d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa.
 
Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
 
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
 
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL l'ús que l'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
 
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL.
 
EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. EULÀLIA MARTÍNEZ PORCELL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
 
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.677 822 167


Catalunya